ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Polasaí Príobháideachais agus Cosanta Sonraí

An chaoi a mbainimid leas as do chuid eolais

Soláthraítear eolas san fhógra príobháideachais seo faoi na bealaí a mbailíonn, a stórálann agus a gcoinníonn Oifig an Choimisinéara Teanga (OCT) eolas pearsanta a sholáthraíonn ár gcustaiméirí, agus í ag feidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe san Oifig.

Leas a bhaint as ár láithreán gréasáin:

Féach an polasaí maidir le fianáin atá ar fáil anseo: Polasaí Fianáin. Ní rianaítear ná ní storáiltear le fianáin ar ár láithreán gréasáin  (www.coimisineir.ie) eolas pearsanta ná airgeadais úsáideoirí.

Inneall cuardaigh:

Is feidhm cuardaigh inmheánaigh í an tsaoráid chuardaigh ar ár láithreán gréasáin, agus ní thuairiscíonn sí ach amháin an t-eolas a nochtar ar an láithreán gréasáin. Ní rianaímid ná ní choinnímid gníomhaíocht úsáideora nuair a bhaineann custaiméirí leas as an tsaoráid seo.

Gearáin ar líne:

Is chun an próiseas gearán a éascú a thairgeann OCT córas gearán ar líne. Ní choinnítear na sonraí ar an suíomh – déantar an t-eolas a aistriú ar an ríomhphost go dtí an Oifig, agus déantar é a thaifeadadh ar chórais an hOifige dá thoradh sin.

Glaoch a chur ar an Oifig:

Ní bhailíonn OCT Aitheantas Glao Líne Talún (ALG) ná aon fhaisnéis eile i leith bhunús glao éigin. Ní thaifeadaimid ná ní choinnímid comhráite gutháin.

Ríomhphost a sheoladh chugainn:

Taifeadtar ríomhphost ar bith a sheoltar chugainn agus seoltar ar aghaidh chuig an duine ábhartha é. Bíonn seoladh ríomhphoist an tseoltóra le feiceáil ag gach ball foirne a phléann leis an iarratas. Coinníonn an Oifig ríomhphoist ar feadh 7 mbliana de réir ár mbeartais maidir le taifid.

Gearán a dhéanamh linn:

Gintear comhad crua agus leictreonach nuair a théimid i ngleic le gearán. Is iondúil go bhfaightear eolas pearsanta faoin ngearánach sna comhaid sin. Déantar an t-eolas pearsanta a thaifeadadh i gcóras sreabhaidh oibre na hOifige chomh maith, chun gur féidir na gearáin a riaradh.

Ní bhailímid ach amháin an t-eolas pearsanta atá riachtanach chun an gearán a fhiosrú. Ní féidir gearán a fhiosrú le comhlacht poiblí dá uireasa, ach ní chuirtear sonraí pearsanta an ghearánaigh faoi bhráid an chomhlachta phoiblí go hiondúil. Is amhlaidh a bhailímid agus a fhoilsímid cás-staidéir agus faisnéis staitistiúil faoin líon agus faoin gcineál cásanna a phróiseálaimid, ach ní bhíonn tréithe pearsanta ar áireamh in aon chuid den fhaisnéis ná ní shainaithnítear duine aonair ar bith san fhaisnéis sin.

Is gnách nach gcaithimid aitheantas an ghearánaigh a nochtadh don chomhlacht poiblí a mbíonn gearán déanta ina leith, ach ní mór sin a dhéanamh i gcásanna áirithe a bhaineann le comhfhreagras pearsanta, mar shampla. Déanaimid iarracht mian an ghearánaigh fanacht anaithnid a chomhlíonadh, ach amháin sna cásanna nach féidir an gearán a fhiosrú gan aitheantas an ghearánaigh a nochtadh. 

Is amhlaidh a ghlactar bearta iomchuí chun a chinntiú go bpróiseáiltear sonraí pearsanta íogaire go sábháilte má bhailítear iad chun críocha gearán éigin.

Coinnítear an fhaisnéis a fhaightear sna comhaid ghearáin chrua agus leictreonacha i gcomhréir lenár mbeartas coinneála. Ciallaíonn sé sin go gcoinnítear an fhaisnéis ar feadh 7 mbliana ó dháta an ghnímh dheireanaigh ar an gcomhad. Coinnítear i dtimpeallacht shlán í agus ní bhíonn sí ar fáil ach amháin dóibh siúd a chaitheann rochtain a fháil uirthi.

Glantar amach sonraí pearsanta ó chóras sreabhaidh oibre na hOifige i gcás aon ghearánach nach raibh teagmháil againn leis/léi le 7 mbliana anuas.

Féadaimid aitheantas an chomhlachta phoiblí a fhoilsiú inár dTuarascáil Bhliantúil nó in áit éigin eile nuair a ghlacaimid le gníomh forfheidhmiúcháin. Ní fhoilsítear aitheantas an ghearánaigh.

Teagmháil eile:

Coinnímid sonraí pearsanta i gcás teagmháil a bheith déanta linn ag lorg eolais nó má chuirtear iarratas ar fhostaíocht nó cuireadh chugainn. Déantar na sonraí sin a ionchur i sreabhadh oibre na hOifige chomh maith. De réir bheartas na hOifige maidir le taifid, déantar na sonraí sin atá i bhfoirm chrua agus leictreonach a scriosadh tar éis 7 mbliana.

Rochtain ar eolas pearsanta:

Tá sé de cheart ag aon duine aonair eolas a fháil faoi aon sonraí pearsanta atá coinnithe ag an Oifig ina leith. Is féidir cóip den eolas sin a fháil trí iarratas i scríbhinn a chur chuig Órla de Búrca, Oifigeach Cosanta Sonraí, Oifig an Choimisinéara Teanga, An Spidéal, Gaillimh, nó ar an ríomhphost chuig OCS@coimisineir.ie. Is féidir iarratas a dhéanamh chomh maith go ndéanfaí na sonraí sin a leasú nó a scriosadh. Déantar céannacht an iarratasóra a dhearbhú sula scaoiltear amach aon sonraí, nó sula ndéantar aon leasú orthu.

Nochtadh:

Is amhlaidh chomh fada agus is féidir nach nochtaimid sonraí pearsanta gan chomhthoiliú. B’fhéidir go gcaithfimis eolas pearsanta a chomhroinnt leis na páirtithe eile lena mbaineann nuair a fhiosraímid gearáin áirithe. Ní nochtaimid sonraí pearsanta duine aonair do thríú páirtithe seachas i gcásanna ina gcomhthoilíonn an duine aonair sin leis an nochtadh.

Athruithe ar ár bPolasaí Príobháideachais:

Is cáipéis bheo í seo, arna hathbhreithniú go rialta. Nuashonraíodh an beartas seo go deireanach i mí na Bealtaine 2018.

An chaoi chun teagmháil a dhéanamh linn:

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir lenár bPolasaí Príobháideachais, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag OCS@coimisineir.ie nó ag an uimhir theileafóin 091-504006.

Tá sé de cheart ag duine achomharc a dhéanamh maidir le cinneadh an Oifigigh Cosanta Sonraí chuig Stiúrthóir na hOifige agus ina dhiaidh sin chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Ilikecake Ltd